کلیدواژه : کارنامه

کارنامه خصوصي سازي از ابتداي امسال تاکنون

به گزارش خبرگزاري موج، از ابتداي امسال تاکنون بالغ بر 2 هزار و 989 ميليارد ريال سهم دولتي توسط سازمان خصوصي سازي واگذار شده که از اين ميزان، 1584 ميليارد ريال در بورس، 368 ميليارد ريال در فرابورس و 1037 ميليارد ريال از طريق مزايده به فروش رسيده است.
همچنين از 2 هزار و 989 ميليارد ريال سهم دولتي واگذار شده در اين مدت 1304 ميليارد ريال به صورت بلوکي، 146 ميليارد ريال به صورت تدريجي و 1539 ميليارد ريال به صورت ترجيحي واگذار شده است.
افزون بر اين؛ از اين ميزان واگذاري از ابتداي امسال تاکنون، 1365 ميليارد ريال مربوط به شرکتهاي گروه يک ماده دو قانون اصل 44 و 1624 ميليارد ريال مربوط به شرکت هاي گروه دو ماده 2 اين قانون بوده است.