کلیدواژه : کاربردهای شبکه‌های اطلاعاتی

بررسی کاربردهای شبکه‌های اطلاعاتی در نسل پنجم موبایل

در سخنرانی علمی “شبکه‌های آگاه از اطلاعات زمینه‌ای و کاربرد آنها در نسل پنجم”، سایه میرزایی، عضو مرکز تحقیقات مخابرات به تعاریف مربوط به اطلاعات زمینه‌ای و مفهوم آگاه بودن از اطلاعات زمینه‌ای در شبکه‌های هوشمند پرداخت و اجزای مختلف یک شبکه آگاه از اطلاعات زمینه را مورد بررسی قرار دارد که این اجزا می‌تواند مشتمل بر حسگرها، کاربران اطلاعات و مراکز ذخیره سازی، مدلسازی، مدیریت و تحلیل این اطلاعات باشد.
در این سخنرانی علمی که در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد کاربردهای این اطلاعات در دو زمینه اصلی بهینه سازی و مدیریت عملکرد شبکه و ارائه سرویس‌های جدید تشریح و در این خصوص به پروژه‌های تعریف و انجام پذیرفته پرداخته شد.
در این مورد بحث شد که G ۵ به دلیل فراهم آوردن ظرفیت بالا و تعداد اتصالات بسیار زیاد در یک ناحیه می‌تواند بستر و زیرساخت مناسبی برای پیاده سازی سیستم‌های آگاه از اطلاعات زمینه ای فراهم آورد. در مورد روشهای مدل سازی داده‌های خام و تبدیل آنها به اطلاعات زمینه‌ای قابل استفاده برای نرم افزارهای کاربردی نیز مطالبی ارائه شد.
در پایان نیز در مورد موضوعات تحقیقاتی آتی پیشنهاداتی ارائه شد که از میان آنها می‌توان به چگونگی استفاده از بستر ۵G برای ذخیره سازی، مدیریت و تحلیل دسته‌های مختلف این اطلاعات، مسائل مربوط به تحلیل داده‌های کلان در شبکه آگاه از اطلاعات زمینه ای و طراحی الگوریتم‌های مناسب برای مدیریت و بهینه سازی عملکرد شبکه بر اساس این داده‌ها ( برای نمونه در زمینه‌های مدیریت منابع و یا handover در شبکه ناهمگن) اشاره کرد.