کلیدواژه : پالمیرا

تیم روسی خنثی سازی بمب در پالمیرا، سوریه(عکس)

 

6