کلیدواژه : فرح پهلوی

عکس منتشرنشده از نوجوانی فرح پهلوی

عکس‌های منتشرنشده خاندان فرح دیبا(پهلوی)به صورت زیر است.

احمد علی مسعود انصاری در سنین کودکى، رضا قطبى، لویز قطبى مادر رضا و خاله شاهپور بختیار و فرح پهلوی

محمود دیبا، احمدعلی مسعود انصاری، شاهرخ امیر ارجمند، فرح دیبا، لیزا جوادى زن فریدون جوادى

دنبال کنید @ اینستاگرام