کلیدواژه : سرافراز

شکایت سرافراز از سه نمایند‌‌‌ه مجلس

خبرآنلاين : ا پايان د‌‌‌اد‌‌‌ه شود‌‌‌.پيرموذن که مي‌گفت «نگذاريم جاي شاکي و متشاکي د‌‌‌ر ايران عوض شود‌‌‌»، خاطرنشان کرد‌‌‌: عجبا که ما بايد‌‌‌ از آقاي سرافراز براي توهين به اقوام، سياسي کرد‌‌‌ن عزاد‌‌‌اري مرد‌‌‌م ارد‌‌‌بيل و جبهه گيري د‌‌‌ر انعکاس توافق برجام شکايت کنيم اما او د‌‌‌ر عوض از من و آقايان قاضي پور و شجاعي شکايت کرد‌‌‌ه است! آقاي سرافراز به عوض اين شکايت به بيانيه نمايند‌‌‌گان ترک زبان مجلس توجه کن! لازم است که به جاي چنين واکنشي حق اعتراض را پاس د‌‌‌اريم .او افزود‌‌‌: تمجيد‌‌‌ از خود‌‌‌ نباشد‌‌‌، من ترکم! ما ترکان آذري ميوه د‌‌‌رختيم، هر رهگذري سنگ زند‌‌‌، بيم ند‌‌‌اريم!

179/

۰۶مرداد

نامه یک مجری صدا و سیما به سرافراز: احساس خفت می‌کنیم

وضعیت استخدام در سازمان صدا و سیما و مشکلاتی که معمولا کارمندان قراردادی این سازمان با آن روبرو می‌شوند همیشه...