کلیدواژه : رضا خان

ضیافت خانوادگی رضاخان در تبعید

۲۱اردیبهشت

عکس/نامه هیتلر به دیکتاتور ایرانی