کلیدواژه : امداد نجات دریایی

پنجمین رزمایش مشترک امداد نجات دریایی ایران وعمان

پنجمین رزمایش مشترک امداد نجات دریایی ایران وعمان با حضور یگانهای نظامی دوکشور روز چهارشنبه در شرق تنگه هرمز برگزار شد.
184/