دستبند توت‌ عنخ‌ آمون

توت‌ عنخ‌ آمون از نامدارترین فراعنه مصر باستان است و به او شاه توت هم می‌گویند.

موبنا توت‌ عَنخ‌ آمون (معنای نام: تجسم زنده آمون) از ۱۳۳۳ تا ۱۳۲۷ (پیش از میلاد) فرعون مصر بود. او یازدهمین فرعون مصر باستان از دودمان هجدهم یا همان پادشاهی نو بود. توت‌ عنخ‌ آمون از نامدارترین فراعنه مصر باستان است و به او شاه توت هم می‌گویند.

قطر کوچک این دستبند نشان می دهد که برای پادشاه توت در کودکی ساخته شده است.

خروج از نسخه موبایل