تصاویری از ابرماه آبی که مشابهش را ۱۴ سال دیگر می بینید!

ابرماه آبی از سال ۲۰۰۹ رخ نداده بود و بعدی هم در سال ۲۰۳۷ قابل مشاهده می شود.

موبنا –  پدیده اَبَر ماه یا ماه افروختگی (supermoon)، زمانی اتفاق می‌افتد که ماه در حالت قرص کامل و در نزدیک‌ترین فاصله به کره زمین قرار دارد و بزرگ‌تر و درخشان‌تر از معمول مشاهده می‌شود؛ اصطلاح ابرماه آبی نیز ترکیبی از ماه آبی و ابرماه است.

به دومین ماه کاملی که در یک ماه تقویمی در آسمان ظاهر شود، ماه آبی می‌گویند.

تصاویری از ابرماه آبی که مشابهش را 14 سال دیگر می بینید!

تصاویری از ابرماه آبی که مشابهش را 14 سال دیگر می بینید!

نوشته های مشابه

تصاویری از ابرماه آبی که مشابهش را 14 سال دیگر می بینید!

تصاویری از ابرماه آبی که مشابهش را 14 سال دیگر می بینید!

تصاویری از ابرماه آبی که مشابهش را 14 سال دیگر می بینید!

تصاویری از ابرماه آبی که مشابهش را 14 سال دیگر می بینید!

تصاویری از ابرماه آبی که مشابهش را 14 سال دیگر می بینید!

تصاویری از ابرماه آبی که مشابهش را 14 سال دیگر می بینید!

تصاویری از ابرماه آبی که مشابهش را 14 سال دیگر می بینید!

تصاویری از ابرماه آبی که مشابهش را 14 سال دیگر می بینید!

تصاویری از ابرماه آبی که مشابهش را 14 سال دیگر می بینید!

تصاویری از ابرماه آبی که مشابهش را 14 سال دیگر می بینید!

تصاویری از ابرماه آبی که مشابهش را 14 سال دیگر می بینید!

تصاویری از ابرماه آبی که مشابهش را 14 سال دیگر می بینید!

تصاویری از ابرماه آبی که مشابهش را 14 سال دیگر می بینید!

تصاویری از ابرماه آبی که مشابهش را 14 سال دیگر می بینید!

تصاویری از ابرماه آبی که مشابهش را 14 سال دیگر می بینید!

تصاویری از ابرماه آبی که مشابهش را 14 سال دیگر می بینید!

تصاویری از ابرماه آبی که مشابهش را 14 سال دیگر می بینید!

تصاویری از ابرماه آبی که مشابهش را 14 سال دیگر می بینید!

تصاویری از ابرماه آبی که مشابهش را 14 سال دیگر می بینید!

تصاویری از ابرماه آبی که مشابهش را 14 سال دیگر می بینید!

تصاویری از ابرماه آبی که مشابهش را 14 سال دیگر می بینید!

تصاویری از ابرماه آبی که مشابهش را 14 سال دیگر می بینید!

تصاویری از ابرماه آبی که مشابهش را 14 سال دیگر می بینید!

تصاویری از ابرماه آبی که مشابهش را 14 سال دیگر می بینید!

تصاویری از ابرماه آبی که مشابهش را 14 سال دیگر می بینید!

تصاویری از ابرماه آبی که مشابهش را 14 سال دیگر می بینید!

تصاویری از ابرماه آبی که مشابهش را 14 سال دیگر می بینید!

دکمه بازگشت به بالا