جشنواره «شو سواری» اسب کُرد

جشنواره «شو سواری» اسب کُرد منطقه غرب کشور در محل باشگاه سوارکاری زرتشت سنندج برگزار شد.

موبنا-جشنواره «شو سواری» اسب کُرد منطقه غرب کشور در محل باشگاه سوارکاری زرتشت سنندج برگزار شد.

 

برنا

خروج از نسخه موبایل