گلدوزی ؛ نوعی نقاشی روی پارچه! (عکس)

اگر باور ندارید که گلدوزی همان نقاشی روی پارچه است، حتما تصاویر این مطلب را ببینید…

موبنا – نخ ها چنان هنرمندانه از پارچه عبور کرده و این تصاویر را شکل داده اند که قطعا باید گلدوزی را هنری در سطح نقاشی بدانیم.

گلدوزی ؛ نوعی نقاشی روی پارچه! (عکس)

گلدوزی ؛ نوعی نقاشی روی پارچه! (عکس)

گلدوزی ؛ نوعی نقاشی روی پارچه! (عکس)

نوشته های مشابه

گلدوزی ؛ نوعی نقاشی روی پارچه! (عکس)

گلدوزی ؛ نوعی نقاشی روی پارچه! (عکس)

گلدوزی ؛ نوعی نقاشی روی پارچه! (عکس)

گلدوزی ؛ نوعی نقاشی روی پارچه! (عکس)

گلدوزی ؛ نوعی نقاشی روی پارچه! (عکس)

گلدوزی ؛ نوعی نقاشی روی پارچه! (عکس)

گلدوزی ؛ نوعی نقاشی روی پارچه! (عکس)

گلدوزی ؛ نوعی نقاشی روی پارچه! (عکس)

گلدوزی ؛ نوعی نقاشی روی پارچه! (عکس)

گلدوزی ؛ نوعی نقاشی روی پارچه! (عکس)

گلدوزی ؛ نوعی نقاشی روی پارچه! (عکس)

گلدوزی ؛ نوعی نقاشی روی پارچه! (عکس)

گلدوزی ؛ نوعی نقاشی روی پارچه! (عکس)

گلدوزی ؛ نوعی نقاشی روی پارچه! (عکس)

گلدوزی ؛ نوعی نقاشی روی پارچه! (عکس)

گلدوزی ؛ نوعی نقاشی روی پارچه! (عکس)

گلدوزی ؛ نوعی نقاشی روی پارچه! (عکس)

گلدوزی ؛ نوعی نقاشی روی پارچه! (عکس)

گلدوزی ؛ نوعی نقاشی روی پارچه! (عکس)

گلدوزی ؛ نوعی نقاشی روی پارچه! (عکس)

گلدوزی ؛ نوعی نقاشی روی پارچه! (عکس)

گلدوزی ؛ نوعی نقاشی روی پارچه! (عکس)

گلدوزی ؛ نوعی نقاشی روی پارچه! (عکس)

دکمه بازگشت به بالا