نماینده مجلس: مردم ارزشی نماها را شلغم هم حساب نمی کنند

در خصوص تبعید یک خبرنگار به تربت جام مورد هجوم ارزشی نماهای هتاک قرار گرفتم. تاکید می کنم با افتخار نماینده مردمی هستم که شما ارزشی نماها را شلغم هم حساب نمی کنند.

موبنا-جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده مجلس در توئیتی نوشت:

در خصوص تبعید یک خبرنگار به تربت جام توئیتی منتشر نمودم و مورد هجوم ارزشی نماهای هتاک قرار گرفتم.  خواستم تاکید  کنم با افتخار نماینده مردمی هستم که شما ارزشی نماها را شلغم هم حساب نمی کنند. حالا هر جا خواستید ارسال کنید.
شما تندروها ننگ این کشورید و از شما بیزاریم و عامل بدبختی مردمید.
نماینده مجلس: مردم ارزشی نماها را شلغم هم حساب نمی کنند

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا