زن خائن شوهرش را کشت و نزد پلیس رفت !

مرد جوانی که در عشق ممنوعه به یک زن در جاده چالوس شــوهر وی را به قتل رسانده است از قصــاص رهایی یافت. فرزندان قربانی جنایت تلخ از خون پدر گذشت کردند و قاتل این بار از جنبه عمومی جرم محاکمه شد.

موبنا-رســیدگی به ایــن پرونده جنایی از سال ۹۶ به دنبال مراجعه زنی به اداره پلیس و اعلام ناپدید شــدن همســرش شروع شــد. این زن با وجود دست داشتن در قتل شوهرش با پای خود نزد پلیس رفت تا پلیس را گمراه کند.

جسدی در جاده چالوس

با اعلام این گزارش تیمی ویژه ای از ماموران پلیس آگاهی اســتان البرز تشــکیل و ردیابی هــا برای یافتن مرد جــوان آغاز شــد اما چند روز بعد جســد شــوهر ایــن زن را درحالیکه در خــودرویش خفــه و در محــدوده جاده چالوس رها شــده بود، پیدا

کردنــد.

خیانت زنانه

با کشف این جسد کارآگاهان تحقیقات خود را برای کشف راز مرگ او از سر گرفتند درحالیکه هیچ سرنخی نداشتند با کنترل تماس های همسر مقتول به عنوان نخستین مظنون پرونده دریافتند این زن با مرد غریبه ای از مدت ها قبل درارتباط است بنابراین به بازجویی مجدد از این زن پرداختند با اینکه پلیس مدارکی علیه همســر وی به دســت آورده بود اما این زن ســعی داشــت با پنهان کردن واقعیت پلیس را گمراه کند

اعتراف دردناک

اما سرانجام در بازجویی ها لب به اعتراف گشود و گفت: شوهرم مرد بداخلاقی بود و مرا اذیت می کرد مدتــی قبل با مردی بهنام مهران آشــنا شــدم و کم کم بــا او درد دل کــردم و از بدرفتاری های شــوهرم گفتم بعد هم نقشه کشیدیم تا شوهرم را از سر راه برداریم. یک روز با شــوهرم به جاده چالوس رفته بودیم در مسیر از او خواستم جایی توقــف کند بعد مهــران که مــا را تعقیب میکرد از فرصت اســتفاده کرد و وارد خودرو شــوهرم شد و پس از درگیری او را خفه کرد سپس جسد را همانجا در خودرو رها و فرار کردیم.

بازداشت مرد عاشق پیشه

بــا اعتراف های تکان دهنــده این زن کارآگاهان به ســراغ مهران ۴۸ ســاله رفتنــد و او را بــه اتهام قتــل عمد بازداشــت کردند.

حکم قصاص و زندان

هر دو زن و مرد جنایتکار پس از تکمیــل پرونده در دادســرا و پس از بازســازی صحنه جنایت به زندان منتقل شدند .این متهمان وقتی زمان محاکمه اشان فرار رسید هر کدام جداگانه در شعبه یکم دادگاه کیفری استان البرز پای میز محاکمه رفته و بــه درخواســت اولیای دم مقتول و به دســتور رئیس دادگاه زن به اتهــام معاونــت در قتل شــوهرش به زنــدان و مهران نیــز به اتهام مباشرت در قتل به قصاص محکوم شدند.

بخشش ۷۰۰ میلیون تومانی

مــرد عاشق پیشه که قــرار بود با تأییــد حکم قصاص از ســوی قضات دیوانعالــی کشــور بزودی پــای چوبه دار بایســتد سرنوشــت برایش طور دیگری رقم خورد و او ســرانجام توانســت با جلب رضایت فرزنــدان مقتــول از قصــاص رهایــی یابــد ایــن متهــم بــا پرداخت ۷۰۰میلیــون تومــان دیه از اولیای دم رضایــت گرفت. بدین ترتیب متهــم یک بــار دیگــر از جنبه عمومی جــرم پای میز محاکمه ایستاد.

آخرین دادگاه

این متهم در آغاز جلسه پس از اینکه مدعی بود اتهام را قبول دارد گفت : من به خاطر عاشقی که چشم بسته دچارش شده بودم دستم به خون آلوده شد دراین مدت که زندان بودم هر روز صبح تا شب در برزخ وتاریک به سر می بردم چرا که هر لحظه درانتظار چوبه دار بودم کابوس های پی درپی امانم را بردیده بودند وحالا اولیای دم از حق قصاص خود گذشت کردند و زندگی ام را مدیون آنها هستم.در زندان متنبه شدم وبه خودم قول دادم تا پایان زندگی ام با جوانمردی زندگی کنم.

رکنا

دکمه بازگشت به بالا