سران کشورها با لباس خواب کیتی! (عکس)

موبنا هوش مصنوعی این بار سراغ تعدادی از سیاستمداران سرشناس جهان رفته و لباس خواب کیتی بر تن آنها کرده است.
سران کشورها با لباس خواب کیتی!

خروج از نسخه موبایل