یک اوکراینی مست ضد جنگ در استانبول دستگیر شد

خروج از نسخه موبایل