رموز مهمی که شمارا در حوزه سرنگ میلیونر می کند

برخی از افراد در زندگی دائما احساس رضایت می کنند و خوشحال هستند زیرا رمز و راز های ثروتنمد شدن در زمینه سرنگ، سرم و فشارسنج را بدست آورده اند.

سرنگ کوچک

ﺳﺮﻧﮓ از یک ﻟﻮﻟﻪ ی اﺳﺘﻮاﻧﻪای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ در داﺧﻞ آن یک ﭘﻴﺴﺘﻮن ﻗﺮار دارد و ﺑﺎ ﻋﻘﺐ ﻛﺸﻴﺪن اﻳﻦ ﭘﻴﺴﺘﻮن ﻣﺎﻳﻊ، ﮔﺎز ﻳﺎ ﻫﻮا وارد ﻟﻮﻟﻪ اﺳﺘﻮاﻧﻪای ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺟﻠﻮ راﻧﺪن آن از ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ ورودش ﺧﺎرج میﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮا ﺑﻪ داﺧﻞ رگ ها ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک است و می تواند ﺑـﺎ اﻳﺠﺎد آﻣﺒﻮلی هوا ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ شود.

ﺳﺮﻧﮓ از ﻳﻚ ﺑﺪﻧﻪ اﺳﺘﻮاﻧﻪاي ﺷﻜﻞ از ﺟﻨﺲ پلاستیک ﻳﺎ ﺷﻴﺸﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺮروي آن ﻣﺪرج ﺷﺪه و ﺣﺠﻢ ﻣﺎﻳﻊ درون آن را ﺑﺮﺣﺴﺐ سی سی ﺷﻔﺎف و ﻳﺎ میلی لیتر ﻧﺸﺎن می دهد. ﺑﺪﻧﻪ ی سرنگ کوچک  ﻛﺎﻣﻼ بی رﻧﮓ است که بتوانیم محتوای داﺧﻞ ﺳﺮﻧﮓ را ﺑﻪ راحتی ﻣﺸﺎهده کنیم.

رموز مهمی که شمارا در حوزه سرنگ میلیونر می کند

ست سرم hd

هنگام استفاده از ست های تزریق، می توانید بسته به دارویی که تزریق می کنید و دستورات نسخه، سرعت جریان را سریعتر یا کندتر تنظیم کنید. اگر از پمپ مکانیکی مانند پمپ سرنگ استفاده می ‌کنید، می‌ توانید نرخ ‌های تزریق سریع‌تر را با دقت بسیار بالا تنظیم کنید. با پمپ های جاذبه، گیره های غلتکی قسمت هایی از ست سرم hd هستند که سرعت جریان را کنترل می کنند.

اگر از یک تنظیم کننده جریان دستی مانند لوله Dial-A-Flow استفاده می کنید، می توانید طیف وسیعی از نرخ های جریان را تنظیم کنید، اما نرخ ها با افزایش 25 میلی لیتر از 50 میلی لیتر قطره در ساعت خواهد بود. تنظیم کننده های جریان IV نیز در نرخ های قطره ای از 0 میلی لیتر در ساعت تا 500 میلی لیتر در ساعت در دسترس هستند.

رموز مهمی که شمارا در حوزه سرنگ میلیونر می کند

فشارسنج مچی ارزان

فشار سنج عقربه ای مچی جیوه ای دیجیتال از رایج ترین انواع آن می باشد. نوع قدیمی و معمول آن که همه ما این نوع از آن را دیده ایم عقربه ای می باشد برای گرفتن فشار خون باید دست را ثابت و بر وری میزی قرار دهید تا آن انجام آن طی مراحلی صورت پذیرد که این نوع از دستگاه فشارسنج مچی ارزان متشکل از یک کیسه و تلمبه کوچک بیضی شکل که در بالای آن پیچ کوچکی جهت کنترل هوا و خارج کردن از کیسه وجود دارد و به صورت دستی عمل می کند.

از این رو سبب پر شدن هوا درون کیسه می شود و کاف را به بازوی فرد می بندند و پس از باد شدن کیسه به طوری که فرد احساس می کند بازوی او را محکم گرفته اند به آرامی پیچ را باز می کنند و عقربه شروع به حرکت می کند.

رموز مهمی که شمارا در حوزه سرنگ میلیونر می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دنبال کنید @ اینستاگرام