با یک معمای ریاضی نسبتاً سخت چطورید؟!

با یک معمای ریاضی نسبتاً سخت چطورید؟!

در این معمای ریاضی سه معادله نخست دارای پاسخ هستند و باید پاسخ معادله چهارم را پیدا کنید.

موبنا معماهای ریاضی گزینه ای سرگرم کننده برای به چالش کشیدن مغز محسوب می شوند. برای این که خود را هرچه بیشتر در این زمینه به چالش بکشید می توانید بازه های زمانی کوتاه مانند 20 ثانیه را برای حل کردن معما تعیین کنید.

پاسخ این معمای ریاضی را در 20 ثانیه پیدا کنید

در این معمای ریاضی سه معادله نخست دارای پاسخ هستند و باید پاسخ معادله چهارم را پیدا کنید. در ابتدا، شاید معمایی ساده به نظر برسد، اما در واقع این گونه نیست. علامت بعلاوه که در این معما به کار گرفته شده است، نباید شما را گول بزند.

در معادله نخست همه چیز درست به نظر می رسد و مشکلی با 2 + 4 = 6 وجود ندارد.

اما در معادله دوم همه چیز تغییر کرده و با پاسخی غیر منتظره برای  3 + 5 = 12مواجه هستیم.

در معادله سوم نیز 4 + 6 = 20 شده است.

حال باید مشخص کنید که پاسخ معادله چهارم یعنی 9 + 11 چه عددی می شود.

اگر فکر می کنید که پاسخ 20 است، این گونه نیست و باید الگویی پنهان در این معادلات را برای یافتن پاسخ درست معادله چهارم کشف کنید.

پاسخ در پایین صفحه ارائه شده است.

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

پاسخ: اگرچه در معادله نخست این گونه به نظر می رسد که 2 بعلاوه 4 برابر با 6 شده است، اما در واقع پاسخ این معادله حاصل 2 ضربدر 4 منهای عدد اول معادله یعنی 2 است که برابر با 6 می شود.

الگویی مشابه برای باقی معادلات نیز صادق است. در همین راستا، 3 ضربدر 5 منهای 3 برابر با 12 و 4 ضربدر 6 منهای 4 برابر با 20 شده است.

از این رو، پاسخ معادله چهارم نیز برابر با 90 می شود که حاصل 9 ضربدر 11 منهای 9 است.

 منبع: عصرایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دنبال کنید @ اینستاگرام