زنبور کجاست؟ (تست سرعت چشم)

سرعت عملکرد چشم تان را به طور مستمر بسنجید. اگر صفحه برایتان تار و محو می شود یا در تشخیص رنگ ها دچار مشکل هستید، حتماً به چشم پزشک مراجعه کنید.

موبنا – حالا ببینید در چند ثانیه می توانید زنبور را در این تصویر بیابید؟

توجه: در این تست و نظایرش، از دست و موس استفاده نکنید و فقط با چرخش چشمان، سوژه مورد نظر را جست و جو کنید.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

زنبور را در چند ثانیه پیدا کردید؟

دنبال کنید @ اینستاگرام