طراحی مفهومی میلاد اشتیاقی از خانه کوهستانی بر فراز صخره ها (+عکس)

طراحی مفهومی میلاد اشتیاقی از خانه کوهستانی بر فراز صخره ها (+عکس)

این پروژه با احترام به حیات درختانی که از قبل در سایت مورد نظر وجود داشته اند معرفی خواهد شد و در واقع اشغال بخشی از زمین بدون از بین بردن پوشش گیاهی را نشان خواهد داد.

موبنا؛ محمدمهدی حیدرپور میلاد اشتیاقی طراح و معمار سرشناس اقدام به طراحی یک خانه کوهستانی در دل صخره های پر پیچ و خم کرده است. این پروژه با احترام به حیات درختانی که از قبل در سایت مورد نظر وجود داشته اند معرفی خواهد شد و در واقع اشغال بخشی از زمین بدون از بین بردن پوشش گیاهی را نشان خواهد داد. خانه کوهستانی در اصل از تمایل طراح برای کار روی خانه های ضد جاذبه حکایت دارد و خود نیز به نوعی از یک ضخره بلند آویزان است.

طراحی مفهومی میلاد اشتیاقی از خانه کوهستانی بر فراز صخره ها (+عکس)

خانه کوهستانی به 3 سطح اولیه تقسیم بندی شده و از این نظر مناسب خانواده ای است که چندین نسل مختلف را در خود جای داده است. در حالی که 2 سطح از 3 سطح نام برده برای اسکان خانواده نسل جوان و والدین آنها برنامه ریزی شده، سطح سوم میزبان یک فضای ورزشی و تفریحی ویژه خواهد بود. هر یک از فضاهای طبقه بندی شده خانه به بیرون باز شده و از طریق دیواره ای شیشه ای با ارتفاع کامل محافظت می شوند. به بیان دیگر دیواره ها با استفاده از یک سیستم مکانیکی جداگانه باز شده و می توانند فضای داخلی را به تراس های نیمه باز تبدیل کنند.

طراحی مفهومی میلاد اشتیاقی از خانه کوهستانی بر فراز صخره ها (+عکس)

طراحی مفهومی میلاد اشتیاقی از خانه کوهستانی بر فراز صخره ها (+عکس)

طراحی مفهومی میلاد اشتیاقی از خانه کوهستانی بر فراز صخره ها (+عکس)

طراحی مفهومی میلاد اشتیاقی از خانه کوهستانی بر فراز صخره ها (+عکس)

طراحی مفهومی میلاد اشتیاقی از خانه کوهستانی بر فراز صخره ها (+عکس)

طراحی مفهومی میلاد اشتیاقی از خانه کوهستانی بر فراز صخره ها (+عکس)

طراحی مفهومی میلاد اشتیاقی از خانه کوهستانی بر فراز صخره ها (+عکس)

طراحی مفهومی میلاد اشتیاقی از خانه کوهستانی بر فراز صخره ها (+عکس)

طراحی مفهومی میلاد اشتیاقی از خانه کوهستانی بر فراز صخره ها (+عکس)

دنبال کنید @ اینستاگرام