کاهش هزینه تامین پهنای باند با شبکه ملی اطلاعات

کاهش هزینه تامین پهنای باند با شبکه ملی اطلاعات

بررسی هزینه های مصرف اینترنت در کشور نشان می‌دهد که در صورت تحقق شبکه ملی اطلاعات و داخلی شدن ۵۰ درصد ترافیک، رقم صرفه‌جویی در مصرف پهنای باند از بودجه سالانه بخش ICT بیشتر می شود.

مجله آنلاین موبنا – مجموع هزینه‌های مصرف اینترنت در کشور بر مبنای تعداد مشترکان اینترنت باند پهن و نیز هزینه‌ای که کاربران خانگی و تجاری صرف اینترنت می کنند توسط مرکز ملی فضای مجازی بررسی شده است، نتیجه این بررسی نشان می دهد که در صورت استفاده از شبکه ملی اطلاعات، شاهد کاهش هزینه تامین پهنای باند کشور و خانوار خواهیم بود.

تا پایان سال ۹۷ تعداد مشترکان اینترنت پهن باند کل کشور، ۷۱ میلیون و ۲۴۹ هزار و ۶۰۱ نفر اعلام شده که شامل ۱۰ میلیون و ۳۵ هزار و ۲۷۲ مشترک اینترنت پهن باند ثابت (ADSL و فیبرنوری) و ۶۱ میلیون و ۲۱۴ هزار و ۳۲۹ مشترک اینترنت پهن باند سیار (اینترنت موبایل) می شود.

از سوی دیگر طبق داده های مرکز آمار، نسبت کاربران تجاری به خانگی اینترنت ثابت تا پایان اسفند سال ۹۴ حدود ۳۰ به ۷۰ درصد برآورد شده که مطابق جدول زیر بوده است.

جدول نسبت کاربران خانگی و تجاری اینترنت ثابت

کل کشور کاربران خانگی کاربران تجاری
تعداد ۸۸۲۵۱۰۵ ۶۱۴۱۱۰۷ ۲۶۸۳۹۹۸
درصد ۱۰۰ ۷۰ ۳۰

حال با فرض ثابت بودن این نسبت برای سال ۹۷، تعداد مشترکان ثابت تجاری و خانگی اینترنت ثابت و نیز اینترنت سیار شامل ۳ میلیون و ۱۰ هزار و ۵۸۲ نفر مشترک اینترنت تجاری ثابت، ۷ میلیون و ۲۴ هزار و ۶۹۰ نفر مشترک اینترنت خانگی ثابت و ۶۱ میلیون و ۲۱۴ هزار و ۲۳۹ نفر مشترک اینترنت همراه می شود.

همچنین اگر فرض کنیم میانگین هزینه اینترنت ثابت برای کاربر نهایی خانگی ماهیانه ۳۰ هزار تومان، برای کاربر تجاری اینترنت ثابت ماهیانه ۱۰۰ هزار تومان و برای کاربر موبایل ماهیانه ۱۵ هزار تومان باشد، مجموع هزینه های پرداختی کاربران اینترنت رقم ۱۷ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان می شود.

به این معنی که کاربران تجاری اینترنت ثابت ماهانه ۳۰۱ میلیارد تومان، کاربران خانگی اینترنت ثابت، ماهانه ۲۱۰ میلیارد تومان و کاربران موبایل ماهانه ۹۱۸ میلیارد تومان برای اینترنت هزینه می کنند که این مبالغ برای مدت یک سال در مجموع به ۱۷ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان می رسد.

جمع هزینه های پرداختی کاربران برای دسترسی به اینترنت

تعداد مشترکان هزینه متوسط هر کاربر (ماهیانه تومان) کل هزینه مصرف اینترنت کاربران (ماهانه) کل هزینه مصرف اینترنت کاربران (سالانه)
اینترنت پهن باند ثابت (تجاری) ۳۰۱۰۵۸۲ ۱۰۰۰۰۰ ۳۰۱ میلیارد تومان ۳۶۱۲ میلیارد تومان
اینترنت پهن باند ثابت (خانگی) ۷۰۲۴۶۹۰ ۳۰۰۰۰ ۲۱۰ میلیارد تومان ۲۵۲۸ میلیارد تومان
اینترنت پهن باند سیار ۶۱۲۱۴۲۳۹ ۱۵۰۰۰ ۹۱۸ میلیارد تومان ۱۱۰۱۸ میلیارد تومان
 جمع کل هزینه های مصرف اینترنت در کشور ۱۷۱۶۰ میلیارد تومان

این درحالی است که در تحقق بند ۳۴ قانون برنامه ششم توسعه، موضوع ایجاد، تکمیل و توسعه «شبکه ملی اطلاعات» و تسلط بر دروازه های ورودی و خروجی فضای مجازی کشور با تاکید بر هزینه نیم بها برای مصرف ترافیک داخلی و اینکه ۵۰ درصد شاخص ترافیکی شبکه، داخلی باشد، در نظر گرفته شده است.

مطابق با اعلام وزارت ارتباطات از وضعیت ترافیک داخلی و خارجی اینترنت در کشور به عنوان یکی از شاخص های شبکه ملی اطلاعات، ۴۳ درصد ترافیک اینترنت در داخل کشور مبادله می شود اما مرکز ملی فضای مجازی با رد این آمار، معتقد است که نسبت ترافیک داخلی اینترنت به ترافیک خارجی ۲۰ به ۸۰ درصد است.

با این وجود طبق اهداف برنامه ششم توسعه، میزان ترافیک داخلی پهنای باند در کشور باید به ۵۰ درصد برسد.

حال در صورتی که کاربران از شبکه ملی اطلاعات استفاده کنند و با صرفه جویی حاصل از استفاده از ترافیک داخلی، میزان صرفه جویی ماهیانه اینترنت برای کاربران تجاری بیش از ۷۵ میلیارد تومان، برای کاربران خانگی اینترنت ثابت ۵۲.۵ میلیارد تومان و برای کاربران موبایل ۲۲۹ میلیارد تومان می شود که در مجموع میزان صرفه جویی صورت گرفته برای هزینه مصرف پهنای باند سالیانه در کشور، به ۴ هزار و ۲۷۸ میلیارد تومان می رسد.

جدول صرفه جویی هزینه پرداختی کاربران برای دسترسی به اینترنت با تحقق داخلی شدن ۵۰ درصد ترافیک کشور

تعداد مشترکان متوسط هزینه فعلی هر کاربر ماهیانه (تومان) هزینه متوسط هر کاربر ماهیانه با تحقق ۵۰ درصد ترافیک داخلی صرفه جویی ماهیانه مشترکان صرفه جویی سالیانه مشترکان
اینترنت پهن باند ثابت (تجاری) ۳۰۱۰۵۸۲ ۱۰۰۰۰۰ ۷۵۰۰۰ ۷۵.۲۵ میلیارد تومان ۹۰۳ میلیارد تومان
اینترنت پهن باند ثابت (خانگی) ۷۰۲۴۶۹۰ ۳۰۰۰۰ ۲۲۵۰۰ ۵۲.۵ میلیارد تومان  ۶۳۰ میلیارد تومان
اینترنت پهن باند سیار ۶۱۲۱۴۲۳۹ ۱۵۰۰۰ ۱۱۲۵۰ ۲۲۹.۵ میلیارد تومان  ۲۷۵۴ میلیارد تومان
جمع کل صرفه جویی ۳۵۷.۵ میلیارد تومان  ۴۲۷۸ میلیارد تومان

این درحالی است که جمع کل بودجه ICT کشور در سال ۹۸ برابر با ۳ هزار و ۷۵۶ میلیارد تومان است که در صورت تحقق داخلی شدن ۵۰ درصد ترافیک کشور، این محاسبه نشان می دهد که بودجه صرفه جویی در مصرف پهنای باند با استفاده از شبکه ملی اطلاعات، از بودجه سالانه ICT کل کشور بیشتر خواهد بود.

 منبع: مهر

دنبال کنید @ اینستاگرام