مسئول نظارت براستقرار نظام بودجه‌ریزی وزارت ارتباطات منصوب شد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حکمی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی این وزارتخانه را با حفظ سمت به عنوان مسئول «برنامه ریزی و نظارت بر استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد وزارت» منصوب کرد.

موبنا – به گزارش موبنا از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمد جواد آذری جهرمی در حکمی سیروس موثقی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی را به عنوان مسئول برنامه ریزی و نظارت بر استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد وزارت منصوب کرد.
در متن این حکم آمده است: در اجرای تکالیف مقرر در ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه کشور و لزوم استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد پیش بینی شده در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور در راستای محاسبه قیمت تمام شده فعالیت ها و برنامه ها، به موجب این حکم با حفظ سمت مسئولیت «برنامه ریزی و نظارت بر استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد وزارت» به جناب عالی محول می شود تا علاوه بر استقرار نظام مذکور در ستاد وزارت، نسبت به برنامه ریزی، نظارت و همگرایی در این خصوص بین دستگاه های تابعه اقدام نمایید.
از جمله وظایفی که انجام آن‌ها توسط مسئول برنامه‌ریزی و نظارت بر استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد وزارت ضرورت دارد به این شرح است:
تدوین شاخص های عملکردی نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در ستاد وزارت، نهایی نمودن اهداف،برنامه ها و فعالیت های هر واحد مجری و برآورد اعتبار هر فعالیت در ستاد وزارت، امضا تفاهم نامه عملکردی با واحد مجری از طرف اینجانب و ارزیابی آن در ستاد وزارت، اصلاح نظام تخصیص اعتبارات هزینه ای متناسب با نظام موصوف و عملکرد واحد مجری در ستاد وزارت، تنظیم و ابلاغ بخشنامه ها و دستور العمل های لازم برای بهبود عملکرد تحقق اهداف و نحوه مصرف منابع مبتنی بر فعالیت های تدوین شده برای هر واحد مجری ستاد وزارت، استقرار سامانه الکترونیکی رصد و پایش بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در ستاد وزارت، همگرایی در نظام بودجه ریزی مبتنی به عملکرد بین دستگاه های تابعه و ستاد وزارت، تدوین و ابلاغ نظام ها و دستور العمل های مرتبط با استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد برای دستگاه های تابعه، همکاری و هماهنگی لازم با سازمان برنامه و بودجه کشور و تدوین و ارائه گزارش های دوره ای عملکردی و مدیریتی.

دنبال کنید @ اینستاگرام