مدیرعامل ایرانسل سرانجام برکنار شد

مدیرعامل ایرانسل تغییر کرد و بیژن عباسی آرند به عنوان مدیرعامل جدید معرفی شد.

موبنا – در نخستین روز اسفند سال 1397، پس از تشکیل جلسه هیئت مدیره ایرانسل رحمت اله صادقیان به عنوان رئیس هیئت مدیره و بیژن عباسی آرند به عنوان مدیرعامل جدید ایرانسل معرفی شدند.
پیش از این قریب به 14 سال علیرضا قلمبر دزفولی مدیرعامل ایرانسل بود. علیرضا قلمبر دزفولی از ابتدای راه اندازی پروژه ایرانسل، به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مشغول به کار شد.

دنبال کنید @ اینستاگرام