کارخانه های آب شیرین کن دیگر محیط زیست را آلوده نمی کنند

پژوهشگران دانشگاه ام آی تی روشی منحصر به فرد برای تولید محصولات شیمیایی مفید برای فعالیت کارخانه های آب شیرین کن با استفاده از زباله نمک به دست آمده از این کارخانه ها را ابداع کرده اند.

موبنا – تولید آب شیرین با استفاده از کارخانه های آب شیرین کن مستلزم انبار شدن حجم انبوهی از شیره نمک است که می تواند در درازمدت خطرات زیست محیطی فراوانی ایجاد کند.

معمولا این حجم از نمک دوباره به دریا ریخته می شود که حیات آبزیان و تعادل اکوسیستم دریاها را تهدید می کند. اما حالا روشی برای استفاده از همین زباله به منظور تصفیه میزان بیشتری از آب دریا ابداع شده است.

در این روش از یک فرایند نانوفیلتراسیون برای حذف شورابه زائد استفاده می شود و برای این کار در دو مرحله از فناوری الکترو دیالیز نیز بهره گرفته می شود. در نتیجه شورابه و نمک اولیه به مواد شیمیایی مفیدی مانند هیدروکسید سدیم مبدل می شود.

از هیدروکسید سدیم می توان برای تغییر میزان اسیدی بودن آب دریا بهره گرفت و چنین کاری باعث می شود تا از رسوب بیش از حد مواد زائد در بخش فیلترکننده آب دریا در زمان حذف نمک از آن جلوگیری شود. انجام چنین کاری در شرایط عادی مستلزم خرید مواد شیمیایی جداگانه توسط کارخانه های آب شیرین کن است. اما سیستم ابداع شده توسط دانشگاه ام آی تی به تولید هیدروکسید سدیم مازاد بر نیاز منجر می شود که قابل فروش نیز هست.

از جمله دیگر مواد شیمیایی که در این فرایند به دست می آید، می توان به اسید هیدروکلریک اشاره کرد که آن هم قابل فروش بوده و می تواند برای کارخانه های آب شیرین کن منبع درآمد باشد.

 منبع: مهر 

دنبال کنید @ اینستاگرام