استفاده از تجربه سوئد برای استقرار دولت الکترونیک در ایران

به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تکمیل دولت الکترونیک به عنوان یک نیاز اساسی در جهت پیشبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ایران است و امیدواریم بتوانیم در این راستا از تجارب شرکت های سوئدی استفاده کنیم.

موبنا – محمود واعظی افزود: نیاز به افزایش خدمات بیشتر و توسعه زیرساخت های ارتباطی و شبکه اینترنت در ایران کماکان نیاز به همکاری مشترک با کشورهای دارای تکنولوژی های پیشرفته دارد.
وزیر امور مدنی سوئد نیز با استقبال از توسعه مناسبات و ظرفیت های موجود بین دو کشور اظهار کرد: دولت الکترونیک به طور کامل در کلیه بخش های مالیاتی، آموزشی، بهداشت و درمان و کلیه فعالیت های مربوط به شهرداری ها به صورت برخط محقق یافته و خدمات آن به مردم ارائه می شود. این تجربه می تواند به سهولت در در اختیار ایران قرار بگیرد.
وزیر امور مدنی سوئد که مسئول ایجاد دولت الکترونیک در کشور خود است اعلام کرد: ما آمادگی داریم اگر در راستای استقرار کامل دولت الکترونیک در ایران نیاز به ارائه خدمات و دانش فنی باشد، آن را در اختیار شرکت های متقاضی ایرانی قرار دهیم.

دنبال کنید @ اینستاگرام