استفاده از «حشرات» در جنگ ها

موبنا – اختصاصی «تابناک باتو» حشرات بیش از ۳۵۰ میلیون سال است، روی کره زمین زندگی می کنند. مکانیسم بدن این موجودات به گونه ای است که در برابر توفان، سیل، زلزله، بیماری ها و … مقاوم هستند و قابلیت اختفا و پنهان شدن دارند. در محیطهای آب و هوایی مختلف می توانند دوام بیاورند و …

موبنا – اختصاصی «تابناک باتو» حشرات بیش از ۳۵۰ میلیون سال است، روی کره زمین زندگی می کنند. مکانیسم بدن این موجودات به گونه ای است که در برابر توفان، سیل، زلزله، بیماری ها و … مقاوم هستند و قابلیت اختفا و پنهان شدن دارند. در محیطهای آب و هوایی مختلف می توانند دوام بیاورند و به سرعت و ظرف مدت کوتاهی چند برابر شده و تکثیر شوند.

از گذشته تا دوران معاصر از حشرات به عنوان سلاحی در جنگ ها استفاده می شده است. امروزه نیزحشرات ابزاری برای بیوتروریسم هستند. بیوتروریسم عبارت است از منتشر کردن عوامل بیولوژیکی یا سمی با هدف کشتن یا آسیب زدن به انسان ها، حیوانات وگیاهان با قصد و نیت قبلی است.
استفاده از «حشرات» در جنگ ها
وقتی عقرب ها بمب می شوند
استفاده از حشرات در جنگ ها قدمتی چندین هزار ساله دارد. عجیب است اما حقیقت دارد. در زمان امپراتور روم باستان و در عهود اولیه مسیحیت، وقتی امپراتور روم به نام سیویروس به سرزمین های ماوراءالنهر چشم طمع دوخت، با ارتشی هزار نفری به سوی این مناطق لشکر کشید.

ارتش او در مسیر خود با دیوار بزرگی روبه رو گشت که برای مقابله با ارتش او به سرعت بنا شده بود. افراد حاضر بر روی دیوار دسته دسته عقرب های سمّی و بیابانی بزرگ را بر سر سربازان رومی می ریختند و توانستند با استفاده از سم عقرب ها به صورت فیزیولوژیکی به آن ها خسارت وارد کنند و حرکت آنان را مختل سازند.

زنبورهای سمی درون کوزه

نیش زنبور از دردناکترین نیش هایی است که انسان می تواند بدان گزیده شود. در روم باستان از زنبور به عنوان سلاحی برای وارد آوردن خسارت فیزیولوژیکی به سربازان دشمن استفاده می شد؛ برای نمونه، آنها قایق های خود را به کشتی های جنگی دشمن نزدیک کرده و کوزه های محتوی زنبورهای قاتل را به درون کشتی پرتاب می کردند. با شکستن کوزه ها زنبورها آزاد می شدند و عرشه کشتی را دچار تشویش و اضطراب می کردند، به طوری که بسیاری از آنها سعی می کردند با پرتاب خود به دریا جانشان را نجات دهند. قرار دادن عسل های سمّی در مسیر نیروهای متخاصم نیز روش دیگر آنان برای کشتن نیروهای دشمن به شمار می رفت.

زنبورهای مین یاب

امروزه زنبورها به هدف کشف مین ها و بسته های انفجاری با روش های خاصی تربیت می شوند. شایان ذکر است که در سال های اخیر، سگ های مواد یاب نیز جای خود را به زنبورها ی مواد یاب داده اند. زنبورها امروزه ابزاری برای کشف مواد مخدر نیز به شمار می روند.

DARPA’s Cyber Bug Project حشرات جاسوسی دارپا

امروزه با جاسازی قطعات فلزی خاص در اجزای خاصی از بدن این حشرات از آنها برای تصویربرداری و خبرگیری و…استفاده می شود.

حشرات ابزار انتقال بیماری

یکی دیگر از کارکرد حشرات در جنگ ها انتقال بیماری و میکروب است.برای مثال ژاپن در جنگ جهانی دوم از طریق کک ها، طاعون و آبله را از طریق مگس در بین ارتش دشمن اشاعه داد و در آمریکا در جنگ سرد تب زرد را از طریق پشه ها انتقال داد. در جنگ ویتنام نیز آمریکا از حشرات برای جنگ غیرعامل خود استفاده کرد.
DARPA’s Cyber Bug Project حشرات جاسوسی دارپا

DARPA’s Cyber Bug Project حشرات جاسوسی دارپا
حشرات ابزار انتقال بیماری

حشرات ابزار انتقال بیماری
وقتی عقرب ها بمب می شوند

وقتی عقرب ها بمب می شوند
زنبورهای سمی درون کوزه

زنبورهای سمی درون کوزه
 منبع:

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا