میانگین بهای انواع سیمکارت

                                                                                                 کد انواع سیم کارت صفر کارکرده خرید فروش خرید فروش کد یک – – ۵۴۰ ۵۸۰ کد دو ۵۵۰ ۵۷۰ ۳۵۰ ۳۷۰ کد سه ۵۰۰ ۵۴۰ ۳۰۰ ۳۱۵ کد چهار ۳۵۰ ۳۸۵ ۲۴۰ ۲۵۵ کد پنج ۳۵۰ ۳۹۰ ۲۴۰ ۲۵۰ کد شش ۳۴۰ ۳۶۰ ۲۳۰ ۲۴۰ کد هفت ۳۰۰ ۳۱۵ ۲۱۰ ۲۲۵ کد هشت …

                                                                                                 کد انواع سیم کارت

صفر

کارکرده

خرید

فروش

خرید

فروش

کد یک

۵۴۰

۵۸۰

کد دو

۵۵۰

۵۷۰

۳۵۰

۳۷۰

کد سه

۵۰۰

۵۴۰

۳۰۰

۳۱۵

کد چهار

۳۵۰

۳۸۵

۲۴۰

۲۵۵

کد پنج

۳۵۰

۳۹۰

۲۴۰

۲۵۰

کد شش

۳۴۰

۳۶۰

۲۳۰

۲۴۰

کد هفت

۳۰۰

۳۱۵

۲۱۰

۲۲۵

کد هشت

۲۹۰

۳۰۰

۱۹۰

۲۱۰

کد نه (اعتباری دولتی ) 

۲۲

۳۳

متغیر

 ( بسته به میزان

شارژ )

متغیر ( بسته به میزان شارژ )

تالیا

۱۰

۱۲

متغیر

 ( بسته به میزان

شارژ )

متغیر ( بسته به میزان شارژ )

ایرانسل

۱۱۹

۱۲۰

۸۰

۹۰

ایرانسل (اعتباری )

۵

۵

متغیر

 ( بسته به میزان

شارژ )

متغیر

 ( بسته به میزان

شارژ )

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا