جزيئيات كامل آئين نامه سرويس MMS منتشر شد

فارس- جزيئيات آئين نامه سرويس پيام چند رسانه اي (MMS ) كه در جلسه مورخ بيست و پنجم شهريور ماه سال جاري به تصويب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات رسيده بود، منتشر شد.

  به گزارش خبرنگار فناوري اطلاعات فارس، در مقدمه اين مصوبه آمده است: اين آيين نامه در اجراي بند “د” ماده 5 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، بمنظور ضابطه مند كردن ارائه خدمات پيام چند رسانه اي Multi Media Services) MMS) در جلسه شماره 48 مورخ 25/6/87 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مطرح و تصويب شده است:


تعاريف:


خدمات چند رسانه اي (MMS) : ارسال و دريافت پيامي است كه مي تواند صدا , تصوير، متن و داده و يا تركيبي از آنها باشد.
سازمان: سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي .
مشترك: هر شخص كه طبق ضوابط و مقررات حق استفاده از خدمات چند رســـانه اي را دارد.
فراهم كننده شبكه : اپراتور شبكه كه براساس پروانه هاي صادره مجاز به ارائه خدمات چند رسانه اي(MMS) به مشتركين مي باشد.
فراهم كننده پيام : اشخاص حقوقي كه برابر مجوز هاي صادره, مي توانند پيام هاي چند رسانه اي را به صورت انبوه فراهم و ارسال نمايند.
واسط شبكه : هر نوع نرم افزار يا سخت افزار كه براساس يك قرارداد وظيفه تعاملات لازم و مبادله اطلاعات بين تجهيزات شبكه مخابراتي را بعهده دارد.
كد برگردان پيام : كدي است كه مشترك براي برگرداندن پيام هاي غير متعارف به فراهم كننده شبكه از آن استفاده مي كند.


ماده 1- حقوق و تكاليف مشتركين:


مشترك موظف است در زمان درخواست استفاده از خدمات چندرسانه اي مشخصات دقيق فردي و نشاني كامل خود را ارائه و هر گونه تغييرات بويژه نشاني خود را حداكثر ظرف مدت 10 روز به فراهم كننده شبكه اطلاع دهد.
در صورت فروش يا سرقت تلفن همراه ( سيم كارت ) مشترك بايد نسبت به انجام مراحل قانوني (بر اساس مقررات مربوط) اقدام كند. درغيراين صورت عواقب ناشي از هرگونه سوء استفاده از اين تلفن همراه و خدمات مرتبط به عهده مشترك است.
تبليغات انبوه تجاري، سياسي، فرهنگي، اجتماعي توسط مشترك مجاز نيست.
تبصره 1 : فراهم كنندگان پيام مي توانند بر اساس مقررات جاري كشور و عقد قرارداد با فراهم كننده شبكه نسبت به انجام تبليغات اقدام كنند.
تبصره 2: در صورتيكه مشترك تمايل به دريافت تبليغات نداشته باشد بايد مراتب را به فراهم كننده شبكه اطلاع دهد.
مشترك مي تواند براي برگرداندن پيام هاي غيرمتعارف حداكثر ظرف مدت 48 ساعت پس از دريافت با استفاده از كد برگردان پيام, اقدام كند.


5- ارسال پيامهاي چند رسانه اي به شرح زير ممنوع است:


ارسال هرگونه پيام حاوي اطلاعات طبقه بندي شده.
ارسال هرگونه پيام حاوي اطلاعاتي كه موجب خدشه دار شدن امنيت ملي شود.
ارسال هرگونه پيام حاوي اطلاعات حريم خصوصي اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر بدون رضايت آنها.
ارسال و يا انتشار ويروس, نرم افزارهاي مخرب , بازي هاي حاوي ويروس ,كرم و هرزنامه از طريق شبكه.
ارسال هرگونه پيام مستهجن و خلاف شئون اسلامي- ايراني .
ارسال هرگونه پيام تهديد آميز.
ارسال هرگونه پيامي كه موجب تخريب و يا هتك حرمت اشخاص حقيقي و حقوقي شود.
ارسال هرگونه پيام حاوي اطلاعاتي كه موجب خدشه دار شدن امنيت رواني، اقتصادي و اجتماعي افراد حقيقي و حقوقي شود.
تبصره : تشخيص موارد مذكور به عهده مراجع ذيصلاح قانوني است.


ماده 2- حقوق و تكاليف فراهم كنندگان شبكه :


فراهم كننده شبكه موظف است نسبت به ارائه خدمات موضوع آئين نامه به كليه مشتركين متقاضي بدون تبعيض اقدام كند.
فراهم كننده شبكه موظف است نسبت به اطلاع رساني مناسب در مورد نحوه درخواست, استفاده از خدمت, جرايم, تخلفات و عواقب ناشي از آن به متقاضيان اقدام كافي بعمل آورد.
فراهم كننده شبكه موظف است نسبت به اخذ تعهدات متناسب با اين آئين نامه از متقاضي، قبل از فعال سازي خدمت اقدام كند.
تبصره: كليه فرمهاي تعهد بايد قبلا به تائيد سازمان برسد.
فراهم كننده شبكه موظف است مطابق با سياستهاي ابلاغي از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي بسترهاي لازم را براي استفاده از خدمات MMS توسط مراكز فرهنگي مجاز فراهم كند.
فراهم كنند شبكه موظف است تجهيزات لازم براي پالايش (فيلتر) انواع پيام هاي موجود در فهرست(ليست) سياه را ايجاد كند.
فراهم كننده شبكه موظف است كليه پيام هاي رد و بدل شده به همراه اطلاعات مرتبط را حداقل تا 90 روز ذخيره كند.
فراهم كننده شبكه موظف به اتخاذ تمهيدات لازم در خصوص ثبت اطلاعاتي از پيام است كه بنحوي امكان شناسايي فرستنده پيام را براي مراجع ذيصلاح فراهم كند. ارسال هرگونه پيام فاقد اطلاعات مذكور به مقصد ممنوع است.
فراهم كننده شبكه موظف است تدابير لازم براي جلوگيري از پخش ويروس, نرم افزارهاي مخرب, بازي هاي حاوي ويروس, كرم و هرز نامه ازطريق شبكه را اتخاذ كند.
فراهم كننده شبكه موظف است در صورت ارسال يكي از پيامهاي موجود در فهرست سياه, ضمن پالايش آن، نسبت به ارسال پيام “شما اقدام به ارسال پيام غير مجاز كرده ايد” براي مشترك ارسال كننده, اقدام كند.
فراهم كننده شبكه موظف است ارائه خدمت ذيربط را به مشتركيني كه در فهرست سياه قرار مي گيرند، متوقف كند.
در صورت تخلف فراهم كننده شبكه و فعالسازي خدمت براي مشتركيني كه در فهرست سياه قرار دارند, فراهم كننده شبكه در قبال پيامد هاي اين تخلف پاسخگوي مراجع قانوني خواهد بود.
فراهم كننده شبكه بايد امكانات لازم براي جلوگيري از ارسال انبوه توسط مشتركين را تامين كند.
تبصره : تعريف پيام انبوه و محدوديت تعداد, توسط سازمان به فراهم كننده شبكه اعلام خواهد شد.
فراهم كننده شبكه بايد اقدامات ذيل را بعمل آورد :
تخصيص يك كد اختصاصي براي برگرداندن پيام هاي غير متعارف توسط گيرنده پيام .
تبصره : استفاده از كد برگرداندن پيام, بدون هزينه خواهد بود.
ايجاد امكانات سخت افزاري و نرم افزاري براي دريافت ثبت پيام هاي برگردانده شده در ظرف زماني مجاز (48 ساعت) و نگهداري آنها به مدت 90 روز.
ثبت مشخصات مشترك برگرداننده پيام، مشترك انتشار دهنده پيام، محتوا و تاريخ و زمان دقيق ارسال پيام.
اطلاع از مشخصات واقعي فرستنده پيام از حقوق گيرندگان پيام بوده و فراهم كننده شبكه موظف است تدابير كافي براي جلوگيري از فريب گيرندگان پيام ها را توسط ارسال كنندگان, اتخاذ كند و درصورت سهل انگاري،كليه عواقب ناشي از تحويل پيام هاي فاقد مشخصات صحيح فرستنده برعهده فراهم كننده شبكه خواهد بود.


ماده 3- شرايط راه اندازي خدمت :


درصورت اعلام آمادگي فراهم كننده شبكه براي ارائه خدمت ارسال و دريافت پيام چندرسانه اي، سازمان نسبت به بررسي امكانات فراهم كننده شبكه اقدام و درصورت تائيد امكان انجام تعهدات اين آئين نامه, راه اندازي خدمت مجاز خواهد بود.
ماده 4- مقررات عمومي :
ارائه خدمات موضوع اين آيين نامه هم براي ارسال هم براي دريافت پيام منوط به اخذ موافقت قبلي مشترك خواهد بود.
كليه مسئوليت هاي حقوقي استفاده از خدمت پيام چند رسانه اي بعهده مشترك بوده و وي در مقابل مراجع ذيصلاح قانوني پاسخگو خواهد بود.
فعال سازي خدمت براي افراد زير 18 سال سن مشروط به موافقت وتعهد ولي قانوني آنها است.
ايجاد هرگونه مزاحمت از طريق ارسال پيام چند رسانه اي موجب اعمال مجازات مقرر در قوانين و مقررات ذيربط خواهد بود.
مشترك مكلف به رعايت كليه مقررات مربوط به استفاده از پيام چند رسانه اي مندرج در اين آئين نامه وساير مقررات جاري كشور بوده و تخلف از آنها موجب پيگرد قانوني است.
فراهم كننده شبكه براساس آئين نامه رسيدگي به مزاحمتهاي تلفني با متخلفين در استفاده از پيام هاي چند رسانه اي برخورد نموده و برحسب مورد, متخلف را به مرجع ذيصلاح قانوني معرفي خواهدكرد.
تعيين موارد شمول فهرست سياه مشتركين و پيام ها برعهده مراجع ذيصلاح قانوني است.
مواردي كه دراين آئين نامه پيش بيني نشده است براساس نظر كميسيون اقدام خواهد شد.
هرگونه مقررات و ضوابط كه برحسب ضرورت در آينده توسط سازمان به فراهم كنندگان شبكه ابلاغ مي شود لازم الاجراء است.
اين آئين نامه در4 ماده و 6 تبصره در تاريخ 25/6/87 به تصويب كميسيون تنظيم مقررات ا رتباطات رسيده و از تاريخ ابلاغ لازم الاجراء است.
گفتني است: اين سرويس اكنون براي مشتركان اپراتور دوم تلفن همراه فعال شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × پنج =