آيين نامه ارائه خدمات MMS تلفن همراه منتشر شد

موبنا - آيين نامه ارائه خدمات پيام چند رسانه ايMMS (Multi Media Services) منتشر شد.

به گزارش موبنا اين آيين نامه در اجراي بند “د” ماده 5  قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، بمنظور ضابطه مند کردن ارائه خدمات پيام چند رسانه ايMMS) ) به شرح زير در چهل و هشتمين جلسه کميسيون تنظيم مقررات در تاريخ 25 شهريورماه 87 مطرح و تصويب شده است :
تعاريف:
خدمات چند رسانه اي (MMS) : ارسال و دريافت پيامي است که مي تواند صدا , تصوير، متن و داده و يا ترکيبي از آنها باشد.
سازمان : سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي .
مشترک :  هر شخص که طبق ضوابط و مقررات حق استفاده از خدمات چند رســـانه اي را دارد.
فراهم کننده شبکه : اپراتور شبکه که براساس پروانه هاي صادره مجاز به ارائه خدمات چند رسانه اي (MMS) به مشترکين مي باشد.
فراهم کننده پيام : اشخاص حقوقي که برابر مجوز هاي صادره مي توانند پيام هاي چند رسانه اي را به صورت انبوه فراهم و ارسال کنند.
واسط شبکه : هر نوع نرم افزار يا سخت افزار که براساس يک قرارداد وظيفه تعاملات لازم و مبادله اطلاعات بين تجهيزات شبکه مخابراتي را بعهده دارد.
کد برگردان پيام :کدي است که مشترک براي برگرداندن پيام هاي غير متعارف به فراهم کننده شبکه از آن استفاده مي کند.
ماده 1- حقوق و تکاليف مشترکين:
1-1- مشترک موظف است در زمان درخواست استفاده از خدمات چندرسانه اي مشخصات دقيق فردي و نشاني کامل خود را ارائه و هر گونه تغييرات بويژه نشاني خود را حداکثر ظرف مدت 10 روز به فراهم کننده شبکه اطلاع دهد.
1-2- در صورت فروش يا سرقت تلفن همراه ( سيم کارت ) مشترک بايد نسبت به انجام مراحل قانوني (بر اساس مقررات مربوط) اقدام کند. درغير اين صورت عواقب ناشي از هرگونه سوء استفاده از اين تلفن همراه و خدمات مرتبط به عهده مشترک است.
1-3- تبليغات انبوه تجاري، سياسي، فرهنگي، اجتماعي توسط مشترک مجاز نيست.
تبصره1: فراهم کنندگان پيام مي توانند بر اساس مقررات جاري کشور و عقد قرارداد با فراهم کننده شبکه نسبت به انجام تبليغات اقدام کنند.
تبصره2: در صورتيکه مشترک تمايل به دريافت تبليغات نداشته باشد بايد مراتب را به فراهم کننده شبکه اطلاع دهد.
1-4-مشترک مي تواند براي برگرداندن پيام هاي غيرمتعارف حداکثر ظرف مدت 48 ساعت پس از دريافت با استفاده از کد برگردان پيام، اقدام کند.
1-5- ارسال پيامهاي چند رسانه اي به شرح زير ممنوع است:
1-5-1- ارسال هرگونه پيام حاوي اطلاعات طبقه بندي شده.
 1-5-2- ارسال هرگونه پيام حاوي اطلاعاتي که موجب خدشه دار شدن امنيت ملي شود.
1-5-3- ارسال هرگونه پيام حاوي اطلاعات حريم خصوصي اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر بدون رضايت آنها.
1-5-4- ارسال و يا انتشار ويروس، نرم افزارهاي مخرب، بازي هاي حاوي ويروس ،کرم و هرزنامه از طريق شبکه.
1-5-5- ارسال هرگونه پيام مستهجن و خلاف شئون اسلامي- ايراني .
1-5-6- ارسال هرگونه پيام تهديد آميز.
1-5-7- ارسال هرگونه پيامي که موجب تخريب و يا  هتک حرمت اشخاص حقيقي و حقوقي شود.
1-5-8- ارسال هرگونه پيام حاوي اطلاعاتي که موجب خدشه دار شدن امنيت رواني، اقتصادي و اجتماعي افراد حقيقي و حقوقي شود.
تبصره : تشخيص موارد مذکور به عهده مراجع ذيصلاح قانوني است.
ماده 2- حقوق و تکاليف فراهم کنندگان شبکه :
2-1- فراهم کننده شبکه موظف است نسبت به ارائه خدمات موضوع آئين نامه به کليه مشترکين متقاضي بدون تبعيض اقدام کند.
2-2- فراهم کننده شبکه موظف است نسبت به اطلاع رساني مناسب در مورد نحوه درخواست، استفاده از خدمت، جرايم، تخلفات و عواقب ناشي از آن به متقاضيان اقدام کافي بعمل آورد.
2-3- فراهم کننده شبکه موظف است نسبت به اخذ تعهدات متناسب با اين آئين نامه از متقاضي، قبل از فعال سازي خدمت اقدام کند.
تبصره: کليه فرمهاي تعهد بايد قبلا به تائيد سازمان برسد.
2-4- فراهم کننده شبکه موظف است مطابق با سياستهاي ابلاغي از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي بسترهاي لازم را براي استفاده از خدمات MMS توسط مراکز فرهنگي مجاز فراهم کند.
2-5- فراهم کننده شبکه موظف است تجهيزات لازم براي پالايش (فيلتر) انواع پيام هاي موجود در فهرست (ليست) سياه را ايجاد کند.
2-6- فراهم کننده شبکه موظف است کليه پيام هاي رد و بدل شده به همراه اطلاعات مرتبط را حداقل تا 90 روز ذخيره کند.
2-7- فراهم کننده شبکه موظف به اتخاذ تمهيدات لازم در خصوص ثبت اطلاعاتي از پيام است که به نحوي امکان شناسايي فرستنده پيام را براي مراجع ذيصلاح فراهم کند؛ ارسال هرگونه پيام فاقد اطلاعات مذکور به مقصد ممنوع است.
2-8- فراهم کننده شبکه موظف است تدابير لازم براي جلوگيري از پخش ويروس، نرم افزارهاي مخرب، بازي هاي حاوي ويروس، کرم و هرز نامه از طريق شبکه را اتخاذ کند.
2-9- فراهم کننده شبکه موظف است در صورت ارسال يکي از پيامهاي موجود در فهرست سياه، ضمن پالايش آن، نسبت به ارسال پيام  “شما اقدام به ارسال پيام غير مجاز کرده ايد”  براي مشترک ارسال کننده، اقدام کند.
2-10- فراهم کننده شبکه موظف است ارائه خدمت ذيربط را به مشترکيني که در فهرست سياه قرار مي گيرند، متوقف کند.
2-11- در صورت تخلف فراهم کننده شبکه و فعالسازي خدمت براي مشترکيني که در فهرست سياه قرار دارند، فراهم کننده شبکه در قبال پيامد هاي اين تخلف پاسخگوي مراجع قانوني خواهد بود.
2-12- فراهم کننده شبکه بايد امکانات لازم براي جلوگيري از ارسال انبوه توسط مشترکين را تامين کند.
تبصره :تعريف پيام انبوه و محدوديت تعداد، توسط سازمان به فراهم کننده شبکه اعلام خواهد شد.
2-13-  فراهم کننده شبکه بايد اقدامات ذيل را بعمل آورد :
2-13-1- تخصيص يک کد اختصاصي براي برگرداندن پيام هاي غير متعارف توسط گيرنده پيام .
تبصره : استفاده از کد برگرداندن پيام، بدون هزينه خواهد بود.
2-13-2- ايجاد امکانات سخت افزاري و نرم افزاري براي دريافت ثبت پيام هاي برگردانده شده در ظرف زماني مجاز (48 ساعت) و نگهداري آنها به مدت 90 روز.
2-13-3- ثبت مشخصات مشترک برگرداننده پيام، مشترک انتشار دهنده پيام، محتوا و تاريخ و زمان دقيق ارسال پيام.
2-14-اطلاع از مشخصات واقعي فرستنده پيام از حقوق گيرندگان پيام بوده و فراهم کننده شبکه موظف است تدابير کافي براي جلوگيري از فريب گيرندگان پيام ها را توسط ارسال کنندگان، اتخاذ کند و درصورت سهل انگاري،کليه عواقب ناشي از تحويل پيام هاي فاقد مشخصات صحيح فرستنده برعهده فراهم کننده شبکه خواهد بود.
ماده 3- شرايط  راه اندازي خدمت :
درصورت اعلام آمادگي فراهم کننده شبکه براي ارائه خدمت ارسال و دريافت پيام چندرسانه اي، سازمان نسبت به بررسي امکانات فراهم کننده شبکه اقدام و درصورت تائيد امکان انجام تعهدات اين آئين نامه، راه اندازي خدمت مجاز خواهد بود.
ماده 4- مقررات عمومي :
4-1- ارائه خدمات موضوع اين آيين نامه هم براي ارسال هم براي دريافت پيام منوط به اخذ موافقت قبلي مشترک خواهد بود.
4-2- کليه مسئوليت هاي حقوقي استفاده از خدمت پيام چند رسانه اي بعهده مشترک بوده و وي در مقابل مراجع ذيصلاح قانوني پاسخگو خواهد بود.
4-3- فعال سازي خدمت براي افراد زير 18 سال سن مشروط به موافقت و تعهد ولي قانوني آنها است.
4-4- ايجاد هرگونه مزاحمت از طريق ارسال پيام چند رسانه اي موجب اعمال مجازات مقرر در قوانين و مقررات ذيربط خواهد بود.
4-5- مشترک مکلف به رعايت کليه مقررات مربوط به استفاده از پيام چند رسانه اي مندرج در اين آئين نامه و ساير مقررات جاري کشور بوده و تخلف از آنها موجب پيگرد قانوني است.
4-6- فراهم کننده شبکه براساس آئين نامه رسيدگي به مزاحمتهاي تلفني با متخلفين در استفاده از پيام هاي چند رسانه اي برخورد نموده و برحسب مورد، متخلف را به مرجع ذيصلاح قانوني معرفي خواهدکرد.
4-7- تعيين موارد شمول فهرست سياه مشترکين و پيام ها برعهده مراجع ذيصلاح قانوني است.
4-8- مواردي که دراين آئين نامه پيش بيني نشده است براساس نظر کميسيون اقدام خواهد شد.
4-9- هرگونه مقررات و ضوابط که برحسب ضرورت در آينده توسط سازمان به فراهم کنندگان شبکه ابلاغ مي شود، لازم الاجراء است.
اين آئين نامه در 4 ماده و 6 تبصره در تاريخ 25/6/87  به تصويب کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات رسيده و از تاريخ ابلاغ لازم الاجراء است.
128/


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفت − 1 =

دنبال کنید @ اینستاگرام