کلیدواژه : کاهش تولید

تولید اتوبوس کاهش یافت

موبنا -اسفند 1394 تولید انواع اتوبوس در ایران خودرو دیزل از صفر دستگاه در اسفند 1393 به 45 دستگاه افزایش یافت.

در این مدت تولید انواع اتوبوس در پیشرو دیزل آسیا با کاهش 73.3 درصدی از 15 دستگاه در اسفند 1393 به چهار دستگاه کاهش یافت.

اسفند سال گذشته تولید انواع اتوبوس در هوراند خودرو دیزل با کاهش صد درصدی از دو دستگاه در اسفند 1393 به صفر رسید.

در این مدت تولید انواع اتوبوس در عقاب افشان با کاهش 75 درصدی از 52 دستگاه در اسفند 1393 به 13 دستگاه کاهش یافت.

اسفند سال گذشته تولید انواع اتوبوس در یاوران خودرو شرق با رشد صد درصدی از سه دستگاه در اسفند 1393 به شش دستگاه افزایش یافت.

 منبع: ایسنا

دنبال کنید @ اینستاگرام