کلیدواژه : کاسنی

بررسی تأثیر اکسین‌ها بر القای رشد ریشه‌های نابجا در گیاه دارویی کاسنی

موبنا – این تحقیق به‌ منظور بهینه‌سازی القاء و شرایط کشت ریشه معمولی و ریشه موئین گیاه کاسنی (Cichorium intybus L.) با استفاده از اکسین‌های IAA، IBA و NAA انجام شد.

این تحقیق طی دو مرحله مورد مطالعه قرار گرفت. در مرحله اول به‌منظور ریشه‌زایی ریزنمونه‌های برگ از اکسین‌های IAA و NAA در محیط کشت MS نیمه جامد با غلظت‌های مختلف ۰، ۰.۳، ۰.۶ و ۱ میلی‌گرم در لیتر استفاده شد. سپس بیشترین میزان القای ریشه (۱۰۰%) و بیشترین میانگین تعداد ریشه در غلظت ۱ میلی‌گرم در لیتر NAA بدست آمد.

در مرحله دوم، القای رشد و تکثیر ریشه‌های نابجا و موئین بدست‌ آمده از ریزنمونه برگ، در محیط کشت MS مایع با استفاده از اکسین‌های IAA، IBA و NAA در غلظت‌های ۰، ۰.۵، ۱ و ۱.۵ میلی‌گرم در لیتر مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به نتایج بدست‌ آمده مشخص شد که بیشترین وزن‌ تر و بیشترین وزن خشک ریشه در محیط کشت MS مایع حاوی ۰.۳ میلی گرم در لیتر NAA و ۱.۵ میلی‌گرم در لیتر IBA حاصل شد و در تیمارهایی که حاوی NAA بودند ریشه موئین تشکیل شد.

گفتنی است، این تحقیق با تلاش گروهی از محققان دانشگاه محقق اردبیلی انجام شده است.

 منبع: ايسنا 
۱۷خرداد

گیاهی که تب را قطع و سردرد را از بین می برد!

مصطفی لعل شاطری: به گزارش قدس انلاین، کاسنی مسکنی طبیعی محسوب می شود و در برابر تشکیل سنگ‌های کلیوی محافظی قوی...

دنبال کنید @ اینستاگرام