کلیدواژه : قطع نخاع

تصاویر زندگی سخت یک بیمار قطع نخاعی

هانی قاسمی هموطن آملی هنگام همکاری برای ساخت مسجد روستای تازه آباد بخش دابودشت آمل مصدوم و دچار قطع نخاع شد. وی با وجود فقر مالی و مشکلات زندگی ، با اعتماد به نفس و توکل بخدا در کنار همسر ادامه میدهد.

زندگی هانی قاسمی بیمار قطع نخاعی

زندگی هانی قاسمی بیمار قطع نخاعی

زندگی هانی قاسمی بیمار قطع نخاعی

زندگی هانی قاسمی بیمار قطع نخاعی

زندگی هانی قاسمی بیمار قطع نخاعی

زندگی هانی قاسمی بیمار قطع نخاعی

زندگی هانی قاسمی بیمار قطع نخاعی

زندگی هانی قاسمی بیمار قطع نخاعی

زندگی هانی قاسمی بیمار قطع نخاعی

زندگی هانی قاسمی بیمار قطع نخاعی

زندگی هانی قاسمی بیمار قطع نخاعی

زندگی هانی قاسمی بیمار قطع نخاعی

زندگی هانی قاسمی بیمار قطع نخاعی

زندگی هانی قاسمی بیمار قطع نخاعی

زندگی هانی قاسمی بیمار قطع نخاعی

زندگی هانی قاسمی بیمار قطع نخاعی

زندگی هانی قاسمی بیمار قطع نخاعی

دنبال کنید @ اینستاگرام