سهم بانک‌ها از پذیرش تراکنش‌های شاپرک

بانک ملت در جدیدترین گزارش شاپرک همچون گذشته توانست بیشترین آمار تعداد و مبلغ تراکنش‌های ابزارهای پذیرنده را به خود اختصاص دهد.

موبنا – گستره فعالیت هر یک از بانک‌ها در پذیرش تعداد و مبلغ تراکنش‌های پشتیبانی شده در شبکه شاپرک بیانگر میزان گسترش خدمات بانکداری نوین در هر یک از این بانک‌ها است. براساس آمار شاپرک بانک ملت در اردیبهشت ماه ۹۶ با سهم ۳۳درصدی از تعداد تراکنش‌ها و سهم ۳۱.۱۳ درصدی از مبلغ تراکنش‌ها، همچنان با اختلاف زیاد، بالاترین سهم از پذیرش تراکنش‌های بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست در بین تمام بانک‌های پذیرنده قرار گرفته است.

نام بانک

سهم بازار هر بانک پذیرنده از کل تعداد تراکنش‌ها(درصد)

سهم بازار هر بانک پذیرنده از کل مبلغ تراکنش‌ها(درصد)

ملت

۳۳.۰۰

۳۱.۱۳

پارسیان

۷.۷۹

۳.۹۸

ملی

۷.۳۱

۱۰.۵۴

صادرات

۶.۵۸

۱۱.۹۹

کشاورزی

۶.۲۴

۵.۰۵

سامان

۴.۹۱

۳.۱۹

پاسارگاد

۴.۷۴

۳.۹۶

رفاه کارگران

۴.۷۲

۴.۴۵

سپه

۴.۲۶

۴.۵۶

تجارت

۳.۳۳

۳.۸۶

رسالت

۳.۰۵

سایر

۱۴.۰۷

۱۷.۳۰

سهم تعدادی و مبلغی بانک‌های پذیرنده از کل بازار منجر به شناخت حوزه فعالیت و نحوه بازاریابی هر یک از بانک‌ها به منظور پذیرش وجوه مربوط به داد و ستدهای کارت‌های بانکی در هر یک از ابزارهای پذیرش می‌شود. ذکر این نکته ضروری است که در محاسبه شاخص فوق، آمار تعدادی و مبلغی تراکنش‌ها به ازای تمامی بانک‌های پذیرنده در کارتخوان‌های چندشبایی ۳۱ نیز در نظر گرفته می‌شود.

آمار منتشر شده بیانگر آن است که در اردیبهشت ماه بیشترین سهم از تعداد تراکنش‌ها در ابزار کارتخوان فروشگاهی با ۲۸.۸۲ درصد، ابزار پذیرش اینترنتی با ۲۶.۶۶ درصد و ابزار پذیرش موبایلی با ۷۳.۷۳ درصد متعلق به بانک ملت بوده است .همچنین این بانک بیشترین سهم از مبلغ تراکنش‌ها در ابزار کارتخوان فروشگاهی با ۲۹.۱۲ درصد، ابزار پذیرش اینترنتی با ۵۴.۲۳ درصد و ابزار پذیرش موبایلی با ۵۸.۶۳ درصد را نیز به خود اختصاص داده است و همانگونه که مشاهده می‌شود این بانک همچنان هم از جنبه تعدادی و هم از جنبه مبلغی در هر سه ابزار پذیرش جایگاه نخست را دارد.

بانک پذیرنده

سهم هر بانک پذیرنده از کل تعداد

تراکنش‌های هر یک از ابزارهای

پذیرش (درصد)

سهم هر بانک پذیرنده از کل مبلغ

تراکنش‌های هر یک از ابزارهای

پذیرش (درصد)

کارتخوان فروشگاهی

ابزار پذیرش اینترنتی

ابزار پذیرش موبایلی

کارتخوان فروشگاهی

ابزار پذیرش اینترنتی

ابزار پذیرش موبایلی

اقتصاد نوین

۲.۰۲

۲.۷۶

۱.۹۷

۱.۶۳

۰.۳۷

۱۰.۸۷

انصار

۲.۱۵

۰.۸۳

۰.۱۳

۱.۸۱

۰.۴۲

۰.۱۴

ایران زمین

۰.۶۴

۰.۰۵

۰.۰۰

۰.۷۳

۰.۰۱

۰.۰۰

آینده

۰.۵۳

۱.۴۴

۴.۴۶

۱.۲۷

۰.۵۶

۳.۲۳

پارسیان

۷.۶۹

۱۹.۹۴

۵.۱۳

۳.۸۱

۵.۶۸

۸.۳۱

پاسارگاد

۵.۳۱

۲.۵۰

۰.۱۰

۴.۰۸

۲.۷۰

۰.۲۰

تجارت

۳.۷۲

۲.۰۲

۰.۰۵

۴.۰۳

۱.۹۵

۰.۰۵

توسعه صادرات

۰.۰۱

۰.۰۰

۰.۰۰

۰.۰۲

۰.۰۰

۰.۰۰

توسعه و تعاون

۰.۶۵

۰.۳۱

۰.۰۱

۰.۶۸

۰.۲۰

۰.۰۰

حکمت ایرانیان

۰.۳۳

۰.۰۰

۰.۰۱

۰.۲۴

۰.۰۰

۰.۰۴

خاورمیانه

۰.۰۳

۳.۴۸

۰.۱۸

۰.۱۱

۰.۵۸

۰.۵۸

دی

۰.۳۳

۱.۴۴

۰.۰۳

۰.۴۷

۰.۱۳

۰.۲۲

رفاه کارگران

۵.۲۴

۳.۷۸

۰.۱۰

۴.۴۵

۴.۵۸

۱.۱۲

سامان

۵.۰۳

۱۳.۶۲

۱.۱۷

۳.۰۱

۵.۳۰

۵.۰۴

سپه

۴.۸۴

۰.۴۱

۰.۰۲

۴.۹۴

۰.۱۸

۰.۰۴

سرمایه

۰.۱۷

۰.۰۱

۰.۰۰

۰.۵۶

۰.۰۱

۰.۰۰

سینا

۰.۸۵

۱.۰۶

۰.۰۲

۱.۰۶

۱.۵۰

۰.۰۵

شهر

۰.۸۸

۱.۱۲

۱۰.۸۱

۰.۹۱

۲.۱۵

۹.۱۰

صادرات

۷.۳۷

۱.۶۴

۰.۷۱

۱۲.۸۲

۲.۵۰

۰.۵۹

صنعت و معدن

۰.۰۱

۰.۰۰

۰.۰۰

۰.۰۲

۰.۰۰

۰.۰۰

رسالت

۳.۴۶

۰.۱۸

۰.۰۱

۲.۲۸

۰.۰۲

۰.۰۰

مهر ایرانیان

۰.۶۵

۰.۰۱

۰.۰۰

۰.۵۵

۰.۰۰

۰.۰۰

قوامین

۱.۲۹

۰.۱۰

۰.۵۰

۲.۷۹

۰.۱۶

۰.۳۷

کارآفرین

۰.۱۳

۰.۱۷

۰.۲۲

۰.۲۴

۰.۰۳

۰.۲۴

کشاورزی

۷.۰۳

۲.۰۷

۰.۱۳

۵.۴۵

۰.۳۹

۰.۴۲

گردشگری

۰.۴۲

۰.۲۶

۰.۰۰

۰.۵۰

۰.۲۲

۰.۰۰

مرکزی

۰.۰۰

۰.۰۱

۰.۰۰

۰.۰۰

۰.۰۰

۰.۰۰

مسکن

۰.۸۰

۰.۱۴

۰.۴۳

۱.۰۶

۰.۰۲

۰.۶۸

ملت

۲۸.۸۲

۲۶.۶۶

۷۳.۷۳

۲۹.۱۲

۵۴.۲۳

۵۸.۶۳

ملی

۷.۹۶

۱۱.۴۶

۰.۰۷

۱۰.۱۷

۱۵.۹۵

۰.۰۷

پست بانک

۰.۶۸

۲.۵۱

۰.۰۰

۰.۳۹

۰.۱۵

۰.۰۰

موسسه اغتباری توسعه

۰.۰۴

۰.۰۰

۰.۰۰

۰.۰۳

۰.۰۰

۰.۰۰

موسسه اعتباری کوثر مرکزی

۰.۴۰

۰.۰۰

۰.۰۰

۰.۵۶

۰.۰۰

۰.۰۰

موسسه اعتباری ملل

۰.۴۸

۰.۰۰

۰.۰۰

۰.۵۶

۰.۰۰

۰.۰۰

موسسه اعتباری نور

۰.۰۰

۰.۰۰

۰.۰۰

۰.۰۰

۰.۰۰

۰.۰۰

بعد از بانک ملت بالاترین سهم تعدادی ابزار کارتخوان فروشگاهی به بانک‌های ملی، پارسیان و صادرات تعلق گرفته است. همچنین بالاترین سهم تعدادی ابزار پذیرش موبایلی بعد از بانک ملت به بانک‌های پارسیان، سامان و ملی اختصاص دارد و بانک‌های شهر، پارسیان و آینده بعد از بانک ملت بالاترین سهم تعدادی ابزار پذیرش اینترنتی را به خود اختصاص داده‌اند.

بر این اساس بانک‌های صادرات، ملی و کشاورزی در رتبه‌های دوم تا چهارم جدول سهم مبلغی ابزار کارتخوان فروشگاهی قرار گرفته‌اند، همچنین بالاترین سهم مبلغی ابزار پذیرش موبایلی به بانک‌های ملی، پارسیان و سامان و بالاترین سهم مبلغی ابزار پذیرش اینترنتی به بانک‌های اقتصاد نوین، شهر و پارسیان تعلق گرفته و این بانک ها بعد از بانک ملت به ترتیب در مکان‌های دوم تا چهارم قرار گرفته‌اند.

 منبع: ایبِنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 − 7 =

دنبال کنید @ اینستاگرام