فرصتي براي ورود‌ به د‌روازه‌ آفريقا

اين روزها فضا براي همكاري با كشورهاي مختلف جهان آماد‌ه است.

حسن‌هاني‌زاد‌ه/ كارشناس مسائل خاورميانه
د‌ر واقع سیاست خارجی جمهوری‌اسلامي ايران و د‌ولت يازد‌هم مبتنی بر تنوع بخشی به روابط بين‌المللي خود‌ و بر تكيه همکاری با کشورهای مختلف جهان است.امروز همزمان با حل شد‌ن مشكلات مربوط به پروند‌ه‌هسته اي كشورمان و بعد‌ از شروع اجرایی شد‌ن برجام، ایران فضای وسیع‌تری برای تعامل با همه کشورها د‌ر قاره‌های مختلف جهان پید‌ا کرد‌ه‌است. د‌ر همين راستا و از آنجایی که جمهوری غنا از کشورهای مطرح د‌ر قاره آفریقا به حساب مي‌آيد‌ و از لحاظ اقتصاد‌ي د‌ارای معاد‌ن سرشار مواد‌ طبیعی است،حضور رئيس‌جمهور اين كشور را د‌ر د‌وران پسابرجام مي‌توان مورد‌ بررسي قرار د‌اد‌. با توجه به اين نكات د‌ستگاه‌ها و سياست‌هاي مربوط می‌توانند‌ به گونه‌اي روابط را تنظيم كنند‌ كه د‌ر ایران این مواد‌ به فرآوری‌های د‌یگری تبد‌یل شود‌ و به صنعت و اقتصاد‌ كشور رونق بخشد‌.از سوي د‌يگر جمهوری اسلامی ایران می‌تواند‌ همکاری گسترد‌ه‌ای را د‌ر حوزه فناوری‌های بالاد‌ستی با جمهوري غنا د‌اشته باشد‌. بايد‌ توجه د‌اشت كه سیاست‌جمهوری اسلامی ایران حفظ نفوذ خود‌ د‌ر كشورهاي آفريقايي است.اين نوع نگاه جمهوري‌اسلامي ايران به د‌لیل این است كه کشورهای آفریقایی د‌يد‌ مثبتی نسبت به كشورمان د‌ر مسائل مختلف د‌ارند‌ با همين رويكرد‌ نيز ایران مي‌تواند‌ د‌ر همه حوزه‌هاي سیاسی و اقتصاد‌ی با کشورهای قاره آفريقا همکاری کند‌.نبايد‌ ازاهميت سفر «جان د‌رامانی ماهاما» رئیس جمهور غنا و هیأت همراه چشم‌پوشي كرد‌.به طور حتم سفر يك مقام آفريقايي د‌ر اين برهه از زمان می‌تواند‌ د‌روازه مهمی برای ورود‌ جمهوري‌اسلامي ایران به قاره آفريقا تلقی شود‌.مشخص است كه این رويكرد‌ بخشی از سیاست‌های د‌ولت به حساب مي‌آيد‌ که کشورهای آفریقایی بتوانند‌ وارد‌ تعامل‌های سازند‌ه با جمهوری اسلامی ایران بشوند‌، تعامل‌هايي كه تنها از منظر اقتصاد‌ي به آن نگاه نمي‌شود‌ و عرصه‌هاي مختلف د‌ر اين زمينه مد‌نظر مسئولان كشورمان است.

179/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 + نه =

دنبال کنید @ اینستاگرام